Garanti

Detta garantidokument gäller samtliga enheter som köpts genom Urbemo.se, direkt genom Urban Electric Mobility AB eller genom någon av våra angivna återförsäljare.

Artikel 1 Garanti

1.1. I händelse av att produkten är felaktig eller icke funktionell på grund av 
konstruktions- eller materialfel står Urban Electric Mobility AB (Urbemo), under 
garantitiden, för reparation eller utbyte av delar utan kostnad för kunden, förutsatt att 
nedanstående villkor uppfylls.
1.2. Urbemo förbehåller sig rätten att byta ut felaktiga delar eller produkter mot nya eller 
renoverade delar eller produkter. Alla utbytta delar eller produkter faller i Urbemos ägo efter 
utbytet. Alla kostnader för avinstallationen ska bäras av ägaren.
1.3. Om en särskild komponent uppfyller kraven för garantin och orginalkomponenten 
inte längre finns att tillgå förbehåller sig Urbemo rätten att ersätta denna komponent med ett 
likvärdigt alternativ. 
1.4. Denna garanti är endast giltig inom garantitiden och vid uppvisande av orgonalkvitto
eller faktura (inklusive inköpsdatum och modellnummer) och endast om produkten skickas 
tillbaka tillsammans med tillhörande batteri och laddare i sin ursprungsförpackning. Urbemo 
förbehåller sig rätten att neka garantiärenden om inte dessa kriterier uppfylls. Denna garanti 
gäller inte om modellnamnet eller serienumret är ändrat, borttaget eller gjort oläsbart.
1.5. Denna garanti kan endast åberopas av den första ägaren av produkten.
1.6. Denna garanti täcker inte kostnader eller risker i samband med transport till Urbemo. 
Kostnader för transport tillbaka till ägaren, förutsatt att ärendet täcks av garantin, täcks av 
Urbemo.
1.7. Denna garanti avslutas i enlighet med artiklarna 3.1 och 3.2.
1.8. För ytterligare information om garantin, se produktmanualen.

Artikel 2 Garantiperiod

2.1. Ägaren kan endast åberopa garantin om denna har registrerat produkten hos 
Urbemo.
2.2. Garantin för aluminiumramen är 5 år.
2.3. Garantiperioden för delar är 24 månader, undantaget de delar som nämns i artiklarna
2.4, 2.5 and 2.6.
2.4. Garantin gäller ej slitage på delar som däck, växlar, bearings, kablar, handtag, 
Fällmekanismen, styraxlar, bromsklossar, etc.
2.5. Garantin gäller ej locket på batteriet eller den tillhörande nyckeln.
2.6. Garantin för batteriet och för andra elektriska delar är 1 år. Genom denna garanti 
accepterar kunden följande:
Batterier förlorar alltid kapacitet över tid. Urbemo garanterar att batteriet efter 350 laddningar fortfarande har åtminstone 70 % av sin kapacitet.
För garantiärenden som löses genom utbyte av batteri kompenseras endast för den 
kvarvarande kapaciteten. Uträkningen för den kvarvarande kapaciteten baseras på det 
maximala antalet laddningar som är 350 stycken. Formeln som räknar ut ersättningen ser ut 
enligt följande:
(Max. antal laddningar – antal gjorda laddningar) / max. antal laddningar = n%
Antalet gjorda laddningar kan fastställas tekniskt av Urbemo och därigenom kan den 
kvarvarande kapaciteten avgöras. Exampel: Om batteriet byts ut efter 200 
laddningar. Kvarvarande kapacitet = 350-200 = 150/350 = 42%.
2.7. Batterier som är laddade med mindre än 10 % bör alltid laddas omgående, annars 
löper de risk att skadas så de inte går att reparera och därigenom kan ej garantin 
åberopas. Batterier som förvaras oanvända längre än en månad kan självförstöras.

Artikel 3 Undantag för garantin

3.1 Garantinrätten elimineras vid följande scenarion:
a. Inkorrekt och / eller vårdslöst användande av produkten och användande som inte är i 
enlighet med dess syfte, inkluderat semi-professionellt, professionellt and kommersiellt
användande;
b. Tekniska reparationer som ej gjorts på ett yrkesmannamässigt sätt;
c. Komponenter som monterats i efterhand som inte stämmer med den tekniska 
specifikationen eller som är installerade felaktigt;
d. Produkten är rengjord med vattentryck, exempelvis som med trädgårdsslang eller 
högtryckstvätt;
e. Facket för elektriska komponenter har öppnats, kortslutning, skada på utsidan, kablar 
skadats, skada på facket, skada på motorns nylonväxlar (indikerar yttre åverkan), och / eller 
vattenskada på motorn.;
f. Om modellbeteckningen eller seriernumret har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsbart.
3.2 Urbemo är även uttryckligen undantagna ansvar för skada på (delar av) fordonen 
om:
a. Handtaget, bromsarna, hjulaxlarna, ramen, axel och fällmekanismen, bultar, muttrar och / 
eller däcktryck justerats, spänts eller använts felaktigt;
b. Inte delar som bromskablar, bromsklossar och däck bytts ut i tid.;
c. Rörliga delar och delar som anges i ägarmanualen inte smorts in på ett korrekt eller 
tillräckligt sätt;
d. Väderförhållandena orsakat onormalt bortslitande av färg rost eller kromrost.;
e. Normalt slitage / förlorande av kapacitet av batteriet täcks inte av garantin.

Artikel 4 Åberopande av garanti

4.1 Krav gällande denna garanti måste kombineras med att produkten skickas in till 
Urbemo för inspektion. Samtidigt måste ägar- och köpebeviset bifogas.
4.2 Inspektion och garantikrav behandlas endast efter skriftlig åberopad via hemsidan 
eller e-post.

Artikel 5 Garantiområde

5.1 Garantin gäller endast produkter köpta av Urbemo eller någon av deras anslutna 
auktoriserade återförsäljare i Sverige.

Artikel 6 Ansvar

6.1 Att ett garantiärende erkänts av Urbemo innebär inte att Urbemo accepterar ansvaret 
för några skador. Urbemos ansvar går aldrig längre än det som täcks i denna garanti. Allt 
ansvar för konsekvensiella skador undantages Urbemo. Bestämmelserna i denna paragraf 
gäller inte om och i den mån som en följd av en tvingande lagstifning.

Artikel 7 Undantag och begränsningar

7.1 Denna garanti innebär endast att Urbemo är skyldiga att reparera eller ersätta 
produkter enligt villkoren i denna garanti.
7.2 Urbemo är inte ansvariga för någon förlust eller skada relaterade till produkterna, 
tjänster, denna garanti eller andra, inklusive 
- ekonomiska eller immateriella förluster 
- det pris som betalas för produkten 
- förlust av vinst eller inkomst, förlust av data, njutning av produkten eller alla tillhörande 
produkter 
- indirekt, sekundär eller följdskada eller förlust. 
Detta gäller oavsett om sådan skada eller förlust i samband med felaktig eller fel på produkten 
eller tillhörande produkter genom defekter eller eftersom produkten inte är tillgänglig, vilket 
leder till stillestånd, förlorad användning tid eller ett avbrott i arbetet.
Detta gäller förlust och skada, inklusive försumlighet och andra oegentligheter, 
kontraktsbrott, uttrycklig eller underförstådd garanti, och strikt ansvar (även om Urbemo är 
medveten om möjligheten till sådana skador). Om tillämplig lag förbjuder sådana undantag 
eller begränsningar av ansvar, avsäger sig Urbemo detta ansvar, eller begränsar den till enbart 
den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag.
7.3 Urbemos ansvar enligt denna garanti överstiger under inga omständigheter det pris 
som betalas för produkten, men om lagstiftningen endast tillåter högre ansvarsbegränsningar, 
gäller dessa begränsningar. Dina juridiska rättigheter reserverade.
7.4 För konsumenter som har lagstadgade rättigheter under svensk lagstiftning om 
försäljning av varor till slutkonsumenter påverkar inte denna garanti de rättigheter som 
konsumenten har i detta avseende inte heller rättigheter som inte kan uteslutas eller begränsas, 
eller rättigheter mot den person som köpte produkten.

Tempora

Sequi quia reiciendis ea ex. Sit illum ad et est itaque. Eos eos possimus modi eos illum similique quaerat ut.

Excepturi

Vel doloribus voluptatum porro et rerum asperiores aut. Qui enim non quia ipsum.

Ea

Recusandae in est facilis consequatur consectetur. Est ullam ad ullam id ad sit dolorem. Qui quis unde eos.